آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 عکاسی به نام اندرو اسیبو که به این موضوع علاقمند بوده از آرایشگاه های چند کشور آفریقایی تصاویری تهیه کرده که در ادامه گزارش ملاحظه می شود:

 آرایشگاه در قاره آفریقا چیزی بیش از یک محل ساده برای کوتاه کردن موهای مشتریان است. بخشی از وقت مردم در این جاها صرف می شود و بخشی از فرهنگ این منطقه هم در آن شکل می گیرد.

مو، یکی از چشمگیرترین بخش از چهره مردمان سرزمین آفریقا است و آنان وقت زیادی را صرف این بخش از بدن خود می کنند. هر یک از ما، حداقل چند نمونه از موهای عجیب و جالب سیاه پوستان کره زمین را در حافظه دارد؛ موهایی که اغلب به صورت ماهرانه ای بافته یا آرایش شده است.

در این منطقه، مغازه سلمانی جایی بیشتر از یک مکان برای کوتاه کردن مو است؛ این مکان، اما سنگ بنای جامعه آفریقایی است. برای مثال، در برخی از کشورهای اسلامی – مانند مالی یا سنگال – کوتاه کردن مو، نشانه ای از آزادی و فردیت است.
 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

آریشگاه های متفاوت در قاره آفریقا (+تصاویر)

 

منبع: 

rouzegareno.ir