آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)

آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)
ساختمانی که با طراحی عجیبی که دارد باعث انعکاس نور خورشید شده و برای عابرین پیاده مشکل ایجاد می کند .
مردمی که از خیابان فنچرچ بیستم در شرق لندن می گذرند ، آسمان خراشی شیشه ای را ملاحظه می کنند که بازتاتب نور خورشید از روی شیشه های آن بر روی عابران پیاده همه را آزرده خاطر کرده است.

آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)
تمامی کسانی که از نزدیکی این آسمان خراش می گذرند ، به ناگهان با نور بازتابی شدیدی مواجه می شمند و به همین دلیل از مقامات ساخت این آسمان خراش درخواست شده تا به این وضعیت رسیدگی فوری کنند.
آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)
آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)
آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)
آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)
آسمان خراشی که چشمانتان را نابود می کند (تصاویر)