آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم .
با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی


با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی


با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی


با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی

تزئین با پلو زعفرانی

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی


تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است.

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی


تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب

آموزش تزئین پلو با زعفران ناب ایرانی


منبع: تبیان