آموزش خواندن فكر دیگران!

آموزش خواندن فكر دیگران!

آیا مایلید به افكار كسی كه در كنار دستتان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجه شده باشیم می‌توانیم بسیاری از آنها را حتی از نـوع صـحـبـت‌كـردنـشـان ‌بـشـنـاسـیـم. ‌امـا ایـن شنـاخـت در مـواجهـه حضـوری بـا دانستن بــســیــــاری از حــــالات‌ثــابــت شــده در عـلــم روان‌شناسی، بهترین فرهنگ نامه آدم‌شناسی را برایمان می‌گشاید. با ‌شناخت بیشتر افراد، ارتبـاطمـان جهـت دار می‌شود و در مدت كوتاهی خواهیم توانست به هدف مورد نظر از این آشنایی و ملاقات نزدیك شویم.‌ ایجاد رابطه ‌صحیح باعث رشد عزت نفس در انسان و تقویت ارتباط ما با خودمان و اطرافیان می‌شود.‌ هر چه بهتر و كامل‌تر با خود و دیگران ارتباط برقرار كنیم‌، ‌احساس موفقیت از ایجاد یك ارتباط صحیح و دوستانه، ما را زودتر به هدف‌هایمان می‌رساند.

 
فرد خوددار: ‌اگر شخصی دست‌هایش را پشت كمر قفل كند، نشان می‌دهد كه خود را به شدت كنترل كرده است.‌در این حالت او سعی دارد خشم یا احساس ناامیدی را از خود دور ‌كند. ‌

 
‌حالت تدافعی:‌ ‌‌ ‌اگر انگشتان دست‌ها به‌‌‌بازو گره خورده باشد نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله‌ای غیر منتظره و ناگهانی یا بی‌میلی برای تغییر چهره شخص است.‌اگر ‌انگشت‌ها مشت شده باشند، حالت بی میلی، شدیدتر است.‌ ‌

 

‌متفكر: ‌گره كردن دست‌ها به دسته‌های صندلی، نشان می‌دهد كه شخص سعی دارد احساس خود را مهار كند. اما قفل كردن قوزك پاها به یكدیگر حالت تدافعی است.‌ این ‌حالت بیشتر در مسافران مضطرب هواپیمای هنگام پرواز و فرود آن دیده می‌شود. ‌‌ ‌

 

دقت: ‌‌‌وقتی شخصی انگشت سبابه را روی صورت و بقیه انگشتانش را به صورت گره كرده در پایین صورتش قرار می‌دهد یعنی با دقت است.‌این حالت نشان می‌دهد كه وی بادقت زیاد به صحبت‌های شما گوش می‌دهد و یك یك كلمات شما را می‌سنجد و در چهره او حالتی انتقادی به چشم می‌خورد. ‌‌ ‌

 

بدگمان:‌ ‌‌‌انگشت‌های گره شده زیر چانه و نگاه خیره، نشان دهنده حالت تردید و دودلی اسـت.‌ او بـه صـحـبـت‌های شما و صحت گفته‌هایتان تردید می‌كند. در این حالت ممكن ‌است آرنج او روی میز قرار گرفته باشد. ‌

 

‌بی‌گناه: ‌‌دست‌هایی كه روی سینه قرار گرفته باشد، بهترین نمونه برای نشان دادن حالت بی‌گناهی و درستكاری است.‌ این حالت، اثر باقیمانده از شكل سوگند خوردن است ‌كه‌‌‌دست را روی قلب قرار می‌دهند. ‌

 

‌‌مطمئن:‌ این حالت دست‌ها در مردها نشان می‌دهد به آنچه كه می‌گویند اعتقاد و اعتماد كامل دارند و در خانم‌ها كمتر دیده می‌شود. هنگامی كه دست خود را به ‌كمر می‌زنند نشان می‌دهند كه به آنچه می‌گویند اطمینان دارند. ‌

 

مـرمـوز: دسـت‌هـای به هم مشت شده زیر‌‌‌چانه، نشان می‌دهد كه شخص نظریاتش را پنهان می‌كند و به شما اجازه می‌دهد به صحبت خود ادامه دهید، تنها هنگامی كه ‌حرف‌هایتان پایان یافت به شما و نظریات شما حمله خواهد كرد. ‌

 

ظاهرساز: ‌او آرام به نظر می‌رسد اما این آرامش پیش از توفان است.‌این حالتی است كه بیشتر روِسا به خود می‌گیرند تا خود را به گونه‌ای به زیردستان نزدیك كنند و در ‌عین حال جاذبه آنها نیز كم نشود. ‌

‌اعتماد به نفس:‌ ‌تكیه زدن به صندلی در حــالـتــی كــه دسـت‌هـا پشـت سـر قفـل شـده، نشان‌دهنده اعتماد به نفس قوی است.‌ اگر شـخـصــی در ایــن حــالــت صـحـبــت مـی‌كنـد به‌‌گفته‌های خود اعتماد ‌دارد و اگر به صحبت‌های شما گوش می‌دهد به خود زحمت ندهید، او خود همه ماجرا را می‌داند.‌