آنچه کم داریم …(+عکس)

آنچه کم داریم …(+عکس)

این روزها آن چه زیاد است

 

سرگرمی ست

 

و آنچه کم داریم…

 

دلگرمی ست

 آنچه کم داریم ...(+عکس)

حدیث نوشت

 

 قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

 

حضرت امام علی (ع)

 

خدایا !

 

یا نوری بیفکن یا توری

 

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد!

 آنچه کم داریم ...(+عکس)

جالب نوشت

 

من بر آنم که قافیه مرد با درد اتفاقی نیست!

 

سید حسن حسینی

 

 

 زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است

سهراب سپهری

 آنچه کم داریم ...(+عکس)

شعر نوشت

 

گر نه موشی دزد در انبار ماست

 

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

 

مولوی