آیا این مسیر خطرناک را برای پیاده روی ترجیح می دهید؟

آیا این مسیر خطرناک را برای پیاده روی ترجیح می دهید؟
در شهر گرونینگن هلند ، دریاچه ای با نام "پیترزوولسده میر" قرار دارد كه به دلیل قرارگرفتن هلند در منطقه ای سرماخیز ، این دریاچه بیشتر فصول سال یخ زده است.

در همین راستا و به دلیل یخ زدگی این دریاچه ،‌بسیاری از مردم شهر گرونینگن با ساختن مسیری كه از دل این دریاچه یخ زده عبور می كند ، رفت و آمد های عادی و روزانه خود به سطح شهر و بالعكس را انجام می دهند ، بدون آنكه لحظه ای به آن فكر كنند كه امكان دارد كه یخ های این دریاچه بشکند.

آیا این مسیر خطرناک را برای پیاده روی ترجیح می دهید؟
مردم این شهر ، شكستن یخ های این دریاچه را بی سابقه قلمداد كرده اند و ازین حیث بازهم بر روی این یخ ها راه می روند.
آیا این مسیر خطرناک را برای پیاده روی ترجیح می دهید؟
منبع : عصر ایران