آیا میدانستید که… !! (41)

مجموعه : علمی
آیا میدانستید که… !! (41)
 
آیا میدانستید که: رشد کودک در بهار بیشتر است.
آیا میدانستید که: در تایوان بشقابهای گندمی درست میشود وافراد بعد از خوردن غذا بشقابهایشان را هم میخورند.

آیا میدانستید که: گوش و بینی درتمام طول عمر انسان در حال رشد میباشند و بزرگتر میشوند.

آیا میدانستید که: آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست میباشد.

آیا میدانستید که: اولین مردمانی که نخ را کشف کردند وموفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند.

آیا میدانستید که: بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه است و عمیقترین نقطه آن به ۴۳۳۰متر میرسد.

آیا میدانستید که: فقط پشه ماده نیش میزند و از پروتین خون مکیده شده جهت تخم گذاری استفاده میکند.
 

آیا میدانستید که: هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی است.

آیا میدانستید که: مقاومت موش صحرایی در برابر بیآبی بیشتر از شتر است.

آیا میدانستید که: جمعیت میمونهای هند بالغ بر ۵۰ میلیون است.

آیا میدانستید که: یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ انسان

در اختیار دارد.

آیا میدانستید که: ۳۵۰ هزار نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد.

آیا میدانستید که: نوشابه های زرد رنگ، زیانبارتر از نوشابههای سیاه رنگ هستند.

آیا میدانستید که: شش چپ، اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید.

آیا میدانستید که: تعداد سلولهای گیرنده بویایی در سگهای معمولی، یک میلیارد و در سگهای شکاری،۴ میلیارد عدد است