آیا می‌دانستید!!!؟

۷ثانیه  طول میکشد تا غذا از دهان به معده برسد.

موی انسان تحمل وزن ۳ کیلو را دارد.

طول آلت تناسلی مرد ۳ برابر شستش می‌باشد

استخوان باسن از سیمان محکمتر است

حدودا هزار میلیارد باکتری روی پا وجود دارد

زنان دو برابر مردان پلک میزنند

قلب زنان از مردان تندتر میزند

پوست انسان دو برابر مغزش وزن دارد

اگر بزاق شما حلال نباشد نمیتوانید مزه غذاها را تشخیص دهید

خانمها مدتیست این متن را تمام کرده اندآیا


مردانی که هنوز مشغول خواندن هستند در حال اندازه گرفتن “شست” خود میباشند
آیا می‌دانستید!!!؟

پایگاه فرهنگی هنری تکناز