آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

حروف انگلیسی A,B,C,D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ? تا ??? دیده نمی شود؟


حرف D برای اولین بار در عدد ??? بکار می رود (Hundred)

حروف A,B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ? تا ??? دیده نمی شود.

حرف A برای اولین بار در املای عدد ???? دیده می شود (Thousand)

حروف B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ? تا ????????? دیده نمی شود.

حرف B برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می رود. (billion)

و حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز