آیت الله خامنه ای در قایق (عکس)

آیت الله خامنه ای در قایق (عکس)
سیدمحمدجواد فضل الله از اقامتش در مشهد و مسافرتی كه با دوست ایرانی اش به مازندران كرده بود به نیكی یاد می كند.
 
 
منبع : انعکاس