آینده جنگل های ایران

مجموعه : جامعه و سیاست
آینده جنگل های ایران

سرنوشت آینده جنگل های‌ ایران با سه سناریوی مختلف هم اکنون درکمیسیون زیربنایی دولت درحال بررسی است .

 

به گزارش خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران هر کدام از این سه سناریو در قالب سه طرح مختلف از سوی سه نهاد دست اندرکار و مسئول ارائه شده است .

 

این سه نهاد عبارتند از سازمان حفاظت محیط زیست ،‌وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع .

 

در طرح پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست آیش ده ساله جنگل های‌ ایران و توقف کامل فعالیت های‌ بهره برداری چوب درخواست شده است .

آینده جنگل های ایران

در حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی درطرح خود برای کاهش فشار اکولوژیک برجنگل های‌ ایران توسعه زراعت چوب را کافی دانسته و برای تامین چوب مصرفی کشور و افزایش اشتغال خواستار توسعه سطح زیر کشت درختان اصطلاحاً صنعتی برای بهره برداری چوب آن ها شده است .

 

البته در این طرح نیز پیشنهادهایی برای ساماندهی شرکت های‌ بهره بردارچوب ارائه شده است .

 

اما محتوای غالب آن درتضاد کامل با طرح وزارت صنایع کاملاً متفاوت بوده و ماهیتی اختصاصی دارد.

 

حذف تعرفه واردات چوب مهمترین جانمایه این طرح است .

آینده جنگل های ایران

با این فرض که در شرایط کشوری مثل ایران بهره برداری چوب درختان جنگلی توجیه اقتصادی نداشته و با حذف تعرفه واردات چوب می توان بازار چوب در کشور را به گونه ای ساماندهی کرد که قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی ایران دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

 

مزیت طرح پیشنهادی وزارت صنایع سهولت و سرعت اجرای آن و برخورداری از منطق اقتصادی قوی است ،‌اما وزارت جهاد کشاورزی این انتقاد را به آن وارد میکند که موجب تعطیلی هزاران شغل در استان های‌ شمالی کشور و واکنش منفی شرکت های‌ بهره بردار چوب خواهد شد .

 

این گزارش می افزاید قرار است به زودی کمیسیون زیربنایی دولت نظر نهایی خود درباره هر کدام از سه طرح پیش گفته را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه دهد .

آینده جنگل های ایران

درزیروجوه مثبت و منفی هركدام از طرحهای پیشنهادی با یكدیگر مقایسه شده است :

1-طرح پیشنهادی سازمان محیط زیست «آیش ده ساله جنگلها»

 

 وجوه مثبت :

1-سرآغاز تبدیل جنگل ها به پارك ملی می شود.2-كنترل جنگل را كاملاً میسر می كند .

آینده جنگل های ایران

وجوه منفی :

1- واكنش جدی بهره برداران چوب را بر می انگیزد.

 

2- طرح پیشنهادی وزارت جهاد كشاورزی «توسعه زراعت چوب »

آینده جنگل های ایران

وجوه مثبت :

1-شمار قابل توجهی فرصت های‌ شغلی ایجاد می كند .

 

2- از حمایت بهره برداران چوب و جوامع محلی در شمال برخوردار است .

آینده جنگل های ایران

وجوه منفی :

1- باعث تداوم قطع بی رویه درختان و قاچاق چوب میشود.

 

2- كارشناسان درباره مزیت طبیعی ایران برای اجرای طرح تردید دارند .

 

3- طرح پیشنهادی وزارت صنایع «حذف تعرفه واردات چوب »

آینده جنگل های ایران

وجوه مثبت :

1- قابل اجراتر از دوطرح دیگر.

 

2- منطق اقتصادی و كارشناسی قوی دارد.

آینده جنگل های ایران

وجوه منفی :

1- برای مدیریت جنگلها برنامه ای ندارد.

 

2- به بیكاری در شمال دامن میزند.

 

امیدواریم که هر تصمیمی که در دولت گرفته میشود به تخریب منافع ملی و از دست رفتن این میراث که به آیندگان هم تعلق دارد، منجر نشود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: