ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )

ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )

اگر امتحان کرده باشید نوشتن با هر دو دست کار بسیار دشواری است بخصوص اگر بخواهیم خوشنویسی را هم به آن اضافه کنیم.

ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )

اقای Zhou Mingdi خطاط و هنرمند چینی که ۶۳ سال دارد قادر است با تمام اعضای بدنش خطاطی کند. اقای ژو که در هونان چین زندگی می کنند نه تنها قادر است با دستان، پاها، بینی و… خود بنویسد بلکه می تواند هنر خوشنویسی را هم به آن اضافه کند (من که نمی دونستم خط چینی خوشنویسی هم داره!).

نکته ی جالب تر در مورد اقای ژو این است که ایشان می تواند همزمان ۸ قلم را گرفته و به خوشنویسی بپردازد.

عکس های زیر نمونه هایی از هنر نمایی ایشان در نمایشگاهی در نوامر سال ۲۰۰۵ است.

ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )

ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )ابر خطاط چینی 63 ساله ( تصویری )