اذان بگو

هوا پر از خدا شده، اذان بگو، اذان بگو

هر نفسم دعا شده، اذان بگو، اذان بگو

وضو گرفته جان من از نم اشک چشم تو

وه که چه با صفا شده، اذان بگو، اذان بگو

هم نفس فرشته ها، در ته صف نشسته ام

تا به که اعتنا شده، اذان بگو، اذان بگو

کعبه دل روی تو، قبله جان سوی تو

هم به تو اقتدا شده، اذان بگو، اذان بگو

از آسمان این کویر، ز خیل نور و روشنی

ستارهای جدا شده، اذان بگو، اذان بگو

اگر چه شام هجر را سحر نمیرسد ولی

نمازها قضا شده، اذان بگو، اذان بگو

به احترام قامتش، قامت صد نماز خم

قیامتی به پا شده، اذان بگو، اذان بگو

این دفعه این نماز را جماعت و امام نیست

جمع من و شما شده، اذان بگو، اذان بگو
 
شاعر : رضا توسلی