ازدواج باورنکردنی همجنس بازان + تصاویر

ازدواج  باورنکردنی همجنس بازان + تصاویر

نمونه ای از این خوی پست، ازدواج همجنس گرایان است که در ادامه تصاویر آن آمده است. در قرآن کریم داستانی عبرت آموز برای انسان ها آمده است که همان داستان قوم لوط است که به دلیل گرفتار شدن به این رفتار کثیف، دچار عذابی بزرگ شدند.تمدن غرب، با کنار گذاشتن معنویت و با توجه صرف به عالم ماده و اصالت دادن به لذت، به ظاهر می خواست از آزادی انسان حفاظت کند. اما از آن جا که در نظام هستی قرار نبود حرکتی بدون حضور خدا به نتیجه مطلوب برسد؛
اگر مسلمانان و سایر انسان های آزاده جهان، با این فرهنگ شوم غربی مبارزه نکنند بعید نیست که وقتی عذاب این وارثان قوم لوط نازل شد ما را هم به واسطه بی تفاوتی نسبت به آن دربرگیرد.

 

وقتی عذاب این وارثان قوم لوط نازل شد ما را هم به واسطه بی تفاوتی نسبت به آن دربرگیرد.

ازدواج  باورنکردنی همجنس بازان + تصاویر

ازدواج  باورنکردنی همجنس بازان + تصاویر

ازدواج  باورنکردنی همجنس بازان + تصاویر 

به امید حذف و برچیده شدن همجنس بازی چنین تفکرات و اعمال قبیح و زشت غیر عقلانی و غیر وجدانی

ازدواج  باورنکردنی همجنس بازان + تصاویر