ازدواج برای آقایون خوبه یا بد؟

نتیجه گیری اخلاقی
بعد از ازدواج
قبل از ازدواج
سحر خیز شدن
بیدار شدن زودتر از خورشید
خوابیدن تا لنگ ظهر
معتبر شدن
رفتن به حیاط با اجازه
رفتن به سفر بی اجازه
تقویت معده
خوردن غذا های سوخته با منت
خوردن بهترین غذاها بی منت
ورزیده شدن
كار كردن در شرایط سخت
استراحت مطلق بی جر بحث
صله رحم
سر زدن به فامیل خانوم
دیدوبازدید از اماكن تفریحی
همدردی با مرد ها
آموزش بچه داری و شستن ظرف
… آموزش گیتار و سنتور و
مستقل شدن
دادن كل حقوق به خانوم
گرفتن پول تو جیبی از پاپا

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز