از جونت سیر شدی چنین کار کن ! (عکس)

از جونت سیر شدی چنین کار کن ! (عکس)
 
این مردچگونه حسین رضازاده رابلندکرد!
 
از جونت سیر شدی چنین کار کن ! (عکس)