اسارت زندگی ( جالب و خواندنی)

اسارت زندگی ( جالب و خواندنی)

ماندن

به پایِ کسی کـه دوستَش داری

قَشنگترین،

اسارت زندگی است…!

حسین پناهی

اسارت زندگی ( جالب و خواندنی)

حقیقت نوشت

گنهکارى گنه کرد و پشیمان شد ز کردارش

گنهکار پشیمان را نبخشیدن ، گنه باشد . . .