اسرار زندگی

مجموعه : داستان
هنگامی که پروردگار جهان را خلق می کرد، فرشتگان مقرب در گاهش را فراخواند.

خداوند از فرشتگان مقرب خود خواست در تصمیمش یاری اش دهند که اسرار زندگی را کجا جای دهد یکی از فرشتگان پاسخ داد: در زمین دفن کن.

دیگری گفت: در اعماق دریا جای بده.

یکی دیگر پیشنهاد کرد: در کوه ها پنهان کن.

خداوند پاسخ داد: اگر آنچه را شما می گویید انجام دهم، تنها اشخاص معدودی اسرار زندگی را می یابند. اسرار زندگی باید در دسترس همه باشد.

یکی از فرشتگان در جواب گفت: بله درک می کنم، پس در قلب تمام ابنای بشر جای بده.
هیچ کس فکر نمی کند که آنجا دنبالش بگردد.

خداوند گفت: درست است! در قلب تمام انسانها.

پس بدین ترتیب اسرار زندگی در وجود همه ما جای دارد.