اسمش آدم است اما تو باور نکن (+عکس)

اسمش آدم است اما تو باور نکن (+عکس)

 

زندگی ، ساعتی شنی ست

گاه لازم است زیر و رو شود !

 

دندانم شکست،

برای شن ریزه ای که در غذایم بود …

درد کشیدم ، نه برای دندانم،

برای کم شدن سویِ چشمان مادرم….

 اسمش آدم است اما تو باور نکن (+عکس)

حقیقت نوشت

زندگی ، ساعتی شنی ست

گاه لازم است زیر و رو شود !

 

اسمش آدم است

اما تو باور نکن

گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی‌آید . . .

 اسمش آدم است اما تو باور نکن (+عکس)

حقیقت نوشت

به چه می نازی ؟

مقصدت خاک است . . .