اشک ها چطور می آیند ؟

مجموعه : علمی
اشک ها چطور می آیند ؟
 
اشک از غده های اشکی که در چشم وجود دارند، ترشح می شود. غده های اشکی در گوشه خارجی پلک فوقانی هر دو چشم قرار دارند. هر وقت شخص پلک می زند، پلک ها لایه نازکی از مخاط و اشک را در سطح چشم پخش می کنند.
 
سپس این مایع به مجرای بسیار کوچکی که داخل پلک است وارد می شود. این مجراها به کیسه اشکی که در گوشه داخلی و پایین کره چشم است منتهی می شوند. مخاط و اشک ها از طریق مجرای دیگری، از کیسه اشکی به بینی تخلیه می شوند. بعد از گریه کردن ممکن است شخص مجبور شود به دلیل تخلیه مقدار زیادی اشک، بینی خود را تمیز کند.

ملتحمه چشم، غشایی و لزج است که سطح داخلی پلک و روی قسمت سفید چشم را می پوشاند و مقداری اشک نیز تولید می نماید که به تمیز نگه داشتن چشم کمک می کند.

منبع: آپام