تبلیغات

اعتراض مالیاتی

مجموعه : مجله خبری
اعتراض مالیاتی

اعتراض مالیاتی : مالیات مسأله و رابطه ای است که دو طرف عمده دارد.

طرف نخست، مالیات دهنده (مودی مالیاتی) است که قانون او را مکلف به پرداخت مالیات نموده و طرف دوم ، دولت (مالیات گیرنده) است که برابر قانون مکلف شده به نمایندگی از مردم ، به میزانی که قانون مشخص کرده و در مواردی که قانون مشخص کرده و به ترتیبی که در قانون مشخص شده اقدام به تشخیص میزان درآمد مالیات دهنده (مودی مالیاتی) و مطالبه مالیات از درآمد او نماید. یک مشاور مالیاتی باید تمامی نکاتی که در ادامه به آن میپردازیم را برای شما بازگو نماید.

 

بنابر آنچه بیان شد رابطه مالیاتی بین ملت و دولت باید بر پایه این عناصر باشد:

مطالبه مالیات از مردم باید مبنای قانونی داشته باشد و تا قانون مصوب مجلس، اجازه نداده باشد دولت نمی تواند به تشخیص خود اقدام به تعیین پایه مالیاتی و مطالبه مالیات از مردم کند. اینکه مالیات بر چه فعالیت هایی تعلق می گیرد و چه اقداماتی مشمول پرداخت مالیات می شود را قانون باید از قبل مشخص کرده باشد و تشخیص این موارد با دولت (سازمان امور مالیاتی) نیست.

 

میزان مالیاتی که دولت مجاز است از مردم و صاحبان کسب و کار مطالبه کند را نیز قانون باید مشخص کرده باشد. بنابراین دولت (سازمان امور مالیاتی) نمی تواند مثلا بجای مطالبه ۲۵ درصد از سود شرکت ها اقدام به مطالبه ۴۵ درصد سود شرکت بنماید چون قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات شرکت ها را ۲۵ درصد سود آنها اعلام داشته است.

 

روش شناسایی درآمد و تشخیص میزان مالیات متعلقه را نیز قانون تعیین می کند و این گونه نیست که دولت (سازمان امور مالیاتی) به هر روشی که دلش خواست میزان درآمد و میزان مالیات متعلقه و چگونگی مطالبه و دریافت آن را تشخیص دهد بلکه در این مرحله نیز همه اقدامات باید برابر قوانین و مقررات کشور انجام شود.

 

دولت حق ندارد به بهانه مطالبه و دریافت مالیات، حقوق مردم را نادیده بگیرد یا اموال مردم را بر خلاف قانون، بازداشت یا تصاحب نماید. در همه مراحل یادشده دولت (سازمان امور مالیاتی) باید حقوق و مال مردم را در نظر داشته باشند و اقدامات آنها باید دقیقاً منطبق با قانون انجام شود.

 

اگر در طی مراحل یادشده ، سازمان امور مالیاتی بر خلاف قوانین و مقررات کشور، به نادرستی اقدام به تشخیص درآمد یا مطالبه مالیات نماید یا در تشخیص نوع و محاسبه میزان درآمد و مالیات و همچنین در اعمال معافیت ها و جرایم مالیاتی دچار اشتباه شود قانون این اجازه را به مالیات دهنده (مودی مالیاتی)  داده است که نسبت به عملکرد نادرست ماموران مالیاتی، دست به اعتراض و شکایت بزند و خواستار رسیدگی عادلانه و دقیق شود.

اعتراض مالیاتی

در قانون مالیات های مستقیم و قانون دیوان عدالت اداری، پیش بینی شده است که اعتراض به مالیات از طریق مراجع و مراحل زیر انجام شود:

۱هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی.

از زمانی که برگ تشخیص مالیات به مالیات دهنده ابلاغ می شود برابر مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، مالیات دهنده (مودی) ۳۰ روز فرصت دارد که به آن اعتراض کند و این اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رسیدگی خواهد شد.

 

۱-۲- هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به کمیسیون ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم معروف است.

 

این هیات به شکایات همه اشخاص (اعم از مودی و غیرمودی) که نسبت به اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی معترض باشند صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد همانند موردی که اموال فردی که اساسا مودی مالیاتی نبودهذبه اشتباه در معرض توقیف سازمان امور مالیاتی قرار گرفته باشد.

 

۲هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر.

در صورت اعتراض به اوراق مالیاتی، مالیات دهنده به حکم هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ، موضوع برابر ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، رسیدگی می شود.

اعتراض مالیاتی

۳شورای عالی مالیاتی

برابر ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم اعتراض به حکم قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی در شورای عالی مالیاتی، قابل رسیدگی است.

نکته: اعضای شورای عالی مالیاتی ۲۵ نفر هستند و برابر مواد ۲۵۲ تا ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم عمل می کنند.

 

۴هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم.

این هیات به درخواست مالیات دهنده و به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به اعتراضات و مواردی رسیدگی خواهد کرد که در هیچ مرجع دیگری قابل طرح نبوده است.

نکته: هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم یک هیات سه نفره است که اعضای آن را وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید.

 

۵دیوان عدالت اداری

آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده ۲۱۶ و شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم برابر تبصره ۲ ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

با «آنی مشاور» مشاوره‌ای با کیفیت و راهگشا را در تمامی مباحث حقوقی من جمله مشاوره مالیاتی، تجربه خواهید کرد.

صادق رئیسی کیا

کارشناس حقوق مالیاتی

09123836621

a