افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
استعمار ببنید چی کار میکنه !!! الان افغانستان با 50 سال پیش پیشرفتی که نکرده ویران تر هم شده!!
 
میگن تفرقه بنداز و حکومت کن !! دقیقا کاری که با افغانستان کردن و تو خیلی جاهای دیگه هم میکنند
 

افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر


افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر

شرکت نساجی گلبهار


افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر

فروشگاه محصولات موسیقی

افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر

دانشگاه کابل ، کلاس زیست شناسی

افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر

آزمایشگاهی در یک مرکز تحقیقات واکسن

افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر

برنامه های پیشاهنگی


افغانستان بدون ، آمریکا و بریتانیا در دهه 1960 + تصاویر