امان از دست خانومامون

 

اگه تیپ بزنیم بریم سر كار
میگن ببینم باكی قرار داری؟

اگه لباسهای معمولی بپوشیم
میگن تواصلا” سلیقه نداری

اگه زیاد بگیم دوستت دارم
میگن باز چه نقشه ای تو سرته

اگه نگیم دوستت دارم
میگن پای كسه دیگه ای وسطه

اگه زیاد بهشون زنگ بزنیم
میگن به من اعتماد نداری

اگه زنگ نزنیم
میگن انگار سرت خیلی شلوغه

اگه تو خونه زیاد بخندیم
میگن دیونه شدی

اگه كم بخندیم
میگن بخت النحس

اگه شام بخواهیم
میگن فقط فكر شكمشه

اگه شام نخواهیم
میگن ذلیل مرده شام با كی كوفت كردی

ولی هرچی میگن بذار بگن ماكه كارمون درسته

پایگاه فرهنگی هنری تکناز