انسانهای اولیه غذای خود را با رعد و برق می پخته اند!

محققان دانشگاه آریزونا با تجزیه رسوبات خاکی که رعد با آنها برخورد کرده اعلام کردند میکروبهای اولیه از موادی در خاک تغذیه می کرده اند که توسط رعد و برق قابل هضم تر می شده اند.

به گزارش مهر، محققان معتقدند میکروبهایی اولیه ای که بر روی زمین زندگی می کرده اند از رعد و برق طبیعی برای پخت غذاهای خود استفاده می کرده اند.

آزمایشهای انجام شده بر روی آثار لوله ای شکل و براق به جا مانده از برخورد رعد با خاک و رسوبات (Fulgurite) نشان می دهد زمانی که رعد با ماسه ها یا رسوبات برخورد می کند مواد غذایی فسفری موجود در آنها را به موادی قابل هضم تر تبدیل می کند.

اکثر مواد فسفری موجود در زمین به شکل فسفات اکسید شده یافت می شوند اما اکثر تک سلولی های زنده و میکروبها ماده ای متفاوت و تا اندازه ای اکسید شده به نام فسفیت را برای تغذیه ترجیح می دهند.

محققان دانشگاه آریزونا با استفاده از اسکنر ام آر آی بر روی Fulgurite ها مطالعه کرده و دریافتند این قسمت از خاک از پنج نوع فسفیت برخوردار است. به گفته دانشمندان حیات اولیه برای شکل دادن به مولکولهای کلیدی خود مانند DNA و RNA از فسفیتها استفاده کرده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، امروزه تاثیرات اتمسفری بر روی مواد مانند زنگ زدگی فلزها می تواند منبع ابتدایی برای تولید فسفیتها در محیط زیست به شمار رود اما قبل از دوران تکامل حیات محققان معتقدند رعد و برق به عنوان اصلی ترین منبع تولید این ماده، سالانه بالغ بر سه هزار کیلوگرم فسفیت را وارد محیط زیست می کرده است.