انسان امروزی چگونه انسانی است؟

انسان امروزی چگونه انسانی است؟
·        انسان امروزی چه آسان و ندانسته اقرار به شکست می کند
 

·        انسان امروزی چه بی مهابا غرور خود را می شکند و همه صدایش را می شنوند غیر از خود او


 

·        انسان امروزی دوست دارد انسان باشد اما از آنچه او را متفاوت کرده فقط نفهمیدن را یاد گرفته است


 

·        انسان امروزی دوست دارد در رویاها باشد و در رویا ها زندگی کند اما قدمی برای تحقق آن برنمی دارد


 

·        انسان امروزی دوست دارد در بالا ها پرواز کند اما حرف پرواز ، عروج نمی آورد


 

·        انسان امروزی دوست دارد به هر چه می خواهد برسد اما منتظر است تا برسانندش


 

·        انسان امروزی چه آسان می گوید نتوانستنم در حالی که می توانست قدرت تمام توانستنها باشد


 

·        انسان امروزی چه راحت حرف می زند و می خواند اما چه دشوار است جمله ای را فعل کردن


 

·        انسان امروزی می کوشد تا خوب باشد و خوب تر شود اما در زمان خوب بودن بدترین می گردد


 

·        انسان امروزی همیشه بدی ها را در قلبش نگاه می دارد و خوبی ها را در افکار مشغولش


 

·        انسان امروزی در یک لحظه انسان هست اما بعضی وقتها هم فقط شبیه انسان هست


 

·        انسان امروزی فقط می خواهد بماند اما چگونه ؟ به هر قیمتی!


 

·        انسان امروزی با یک نگاه عاشق میشود به همین سادگی و به همین کوچکی و به این زیبائی اما در ادامه با یک فریاد همه چیز را تمام می کند


 

·        انسان امروزی فقط برای ماندن اسم خوبی میکند نه برای خوشنودی آفریدگار


 

·        انسان امروزی شکستن یک ظرف سفالی زیبا ناراحتش می کند اما شکستن یک دل هیچ چیز


 

·        انسان امروزی پوزش نمی خواهد و ادامه می دهد


 

·        انسان امروزی حکم اخلاق به پول و ثروت می دهد و برای صفت و صفات ارزشی قائل نیست


 

·        انسان امروزی بهی انسان را به مال و ملال میداند و برای واقعیت انسان بهائی پرداخت نمیکند


 

·        انسان امروزی ذهنش را هوس و شهوت مملو کرده است و به شرف و غیرت نیم نگاهی ندارد


 

·        انسان امروزی دلش برای یک لحظه سکوت می میرد اما در خواستهای قرن خود احساس کمبود می کند


 

·        انسان امروزی تنهائی را دوست دارد و می گوید عاشق یه جای خلوت هستم اما در دنیای اطراف به دنبال هزارمین دوست خوداست


 

·        انسان امروزی فقط به دنبال جملاتی زیبا برای نمایش خود است زیرا فهمیده انسانهای امروزی فقط نمایش را دوست دارند


 

·        انسان امروزی نمی داند در کجای انسانیت قرار دارد و آیا انسان بودن آن برای دیگران مفید است


 

·        انسان امروزی از بی اعتباری خود فقط منتظر منجی داستانهای معروف شخصیتهای معروف است


 

·        انسان امروزی چه بی پروا خرد شدن خود را می بیند و همچنان ادامه می دهد در مسیری نا هموار


 

·        انسان امروزی چه خطا وار به خطاهی خود ادامه میدهد و در مسیر خود چه خطاها که مکملش نمی کند


 

·        انسان امروزی چه می خواهد از جان انسان امروزی ؟ هیچ نمی داند!


 

·        انسان امروزی چه سخت به دنیا می آید و چه سخت تربیت می شود و چه سخت پرورش می یابد و چه سخت زندگی می کند و چه آسان می میرد


 

·        انسان امروزی چرا به یاد مرگ نیست و چرا از مرگ می ترسد و چرا به انسان امروزی وابسته است؟ چرا؟


 

·        انسان امروزی چه فرق کرده با آنچه خدا آفریده! هم در صورت، هم در سیرت


 

·        انسان امروزی چه فرق کرده با آنچه خدا به او تبریک گفت


 

·        انسان امروزی چگونه آموزش ببیند در حالی که معلمان بری آموزش او در کشتی نوح نشستند و خانه هی خدا را مرمت کردند و ده فرمان ناب آوردند و بر صلیب عروج کردند و در غار حرا خوابیدند و فرق در سر شکافتند و زهر نوشیدند و دعاها نوشتند و اما او هیچ نکرد چه رسد به امروز که


 

·        انسان امروزی دیگر پیامبر یا پیام آور نمی خواهد ؟ نه نمی خواهد چرا انسان امروزی میداند و نمی کند


 

·        انسان امروزی اگر حتی یکنفر باشد گناه می کند و اگر دو نفر باشد گناه می کند و اگر س نفر باشد گناه می کند و اگر


 

·        انسان امروزی گناه را آزادی و منطق را محدودیت می داند


 

·        انسان امروزی از بی کسی و بی درمانی و بی فکری خود نگاه به خرافت بسته و برای حل مسائل فعلی و به مسائل هزار سال پیش می نگرد


 

·        انسان امروزی بهشت را بهانه خوبی می داند نه خشنودی خدا را


 

·        انسان امروزی بدون تمرین وارد مسابقه می شود و به تمرین و پیروزی اعتقادی ندارد


 

·        انسان امروزی بسیار زود فراموش می کند که توکل به غیر از او هیچ است و پوچ


 

·        انسان امروزی در جمع انسانها و به نام آدمها گذر عمر می کند اما در درون خون افسوس و صد افسوس


 

·        انسان امروزی اشک را بهانه غم میداند و غم را بهانه ی برای پیروزی نمی داند


 

·        انسان امروزی در جهل تمام خود را عاقل می داند


 

·        انسان امروزی شرف را غلام و شهوت را پادشاه کرده است


 

·        انسان امروزی به دیگری می خندد و به خود می بالد


 

·        انسان امروزی دیگران را گناهکار و خود را منزه می داند


 

·        انسان امروزی برای آرامش و آسایش دوست دارد دیگران تغییر کنند و خود ثابت


 

·        انسان امروزی غم دلدار را بهانه ای برای دوست یابی دیگری می داند در حالیکه غمش بر بر عشقش میافزاید و بس


 

·        انسان امروزی چه ساده به بیچارگی خود اقرار می کند و نمی کند


 

·        انسان امروزی چه ساده می میرد در حالیکه خود را در سری آسمانها می دانست


 

·        انسان امروزی چه بی بهانه و بی آرمان زندگی می کند و چه بی بها نفس می کشد


 

·        انسان امروزی دیگر در نفس نفس زدنهایش خدا را فراموش کرده و بر باد تکیه کرده است


 

·        انسان امروزی بسیار حقیرانه دین و مکتب و ایمان را به ریالی می فروشد


 

·        انسان امروزی از سردی دیگری سردش نمی شود و از درد دیگری دردش نمی گیرد و در گشنگی دیگری ، سیر است


 

·        انسان امروزی در هنگام خواب به یاد کارهای روزمره خود نیست


 

·        انسان امروزی برای خود ، دیگران را فدا و برای دیگران خود را از مجلس یاری رسانی دور می کند


 

·        انسان امروزی چه پست و باوقار از کنار نیازمندان واقعی می گذرد


 

·        انسان امروزی چه معناهائی که پیدا نکرده است


 

·        انسان امروزی را فراموش کنید و انسانی قدیمی شویم،
               انسان قدیمی که با تفکرات جدید خود اصول انسانی را فراموش نمی کند

 

یایید دستانمان را در دستان خداوند بگذاریم و دوباره متولد شویم