انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

این قبیله آفریقایی در زیمباوه و بوتسوانا، افرادش پاهایی عجیب شبیه به پاهای شترمرغ دارند.

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

 

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

 

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

 

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

 

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)

 

انسان های قبیله ای که پاهایی شبیه به شترمرغ دارند ! (+عکس)