انواع بله

کلمه بله هنگام خطبه عقد بسته به نوع عروس خانم انواع مختلف دارد

عروس عادی : بله
عروس کمی لوس : بع… له
عروس با کلاس : اوکی
عروس خارج رفته : یس
عروس سنتی : آره
عروس خجالتی : اوهوم
عروس متکبر : فقط کله اش را تکان می دهد
عروس وحشت زده : ها
عروس بی حوصله : خوب
عروس دست پاچه : باشه ، باشه

پایگاه فرهنگی هنری تکناز