اولین کد خدای زن در تاریخ ایران + عکس

مجموعه : مجله خبری
اولین کد خدای زن در تاریخ ایران + عکس

حکم کدخدایی گلنار از طرف آقای شریعتی اهری فرماندار شهر فریدن صادر گردید و طبق این حکم نامبرده از روز ۴۲.۶.۵ با سمت کدخدایی در این قریه مشغول به کار شده است.

 اولین کد خدای زن در تاریخ ایران + عکس

 

منبع : صاحب نیوز