اگر انسان دُم داشت! (طنز) + عکس

اگر انسان دُم داشت! (طنز) + عکس

تصور کنید اگر انسان دم داشت چه تغییراتی در زندگی اش  ایجاد می شد…

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز