اگه گفتین چند نفر هستن !؟ (عکس)

اگه گفتین چند نفر هستن !؟ (عکس)

صبر کنید تا تصویر عوض شود.

 چند نفرن؟؟؟ 

12
یا
13

?