ایستادن با سر روی یک میخ + ! عکس

ایستادن با سر روی یک میخ + ! عکس
تک ناز : جو تیانچنگ شهروند چینی در استان هوبی، از انرژی درونیش یاری می گیرد و تمام بدنش را بر روی سرش که با میخی صاف از زمین جدا شده، نگه می دارد.
 
ایستادن با سر روی یک میخ + ! عکس