اینجا بدقیافه ترین شهر انگلیس است (+تصاویر)

اینجا بدقیافه ترین شهر انگلیس است (+تصاویر)
کشور انگلیس با دارا بودن شهر زیبا یکی از زیباترین کشور های دنیا می باشد اما این کشور زیبا هم دارای شهرهایی می باشد که از لحاظ چهره و شکل چنگی به دل نمی زنند.

انگلستان یکی از کشورهایی است که هر چند سال یک بار نظرخواهی های خاصی در مورد شهرهای خود قرار میدهد. در این نظر سنجی بدترین شهرهای انگلستان انتخاب می شوند. این شهرها بدترین فضا و بدچهره ترین حالت را دارند.

این نظرسنجی در سال 2013 در یک وبسایت انجام شد و طی آن شهری به نام "همل همپستد" به عنوان بدترین و بدچهره ترین شهر انگلستان انتخاب شده است. در این نظر سنجی این شهر با اختلاف رای بالا به این عنوان رسیده است.

اینجا بدقیافه ترین شهر انگلیس است (+تصاویر)

در این شهر کمترین امکانات رفاهی وجود دارد و شکل خانه های بسیار ساده و شهر به طور کلی بی روح ساخته شده است. این شهر همیشه از بدترین نقاط انگلستان شناخته می شده اما این بار به طور رسمی به این عنوان رسید.

افرادی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند اعتقاد داشتند اگر کسی قصد نابود کردن روزحیه یا زندگی خود را دارد باید به این شهر سفر کرده و در آن مستقر شود. افراد بسیاری در انگلستان هستند که از این شهر ترسیده و آن را نحس می دانند.

اینجا بدقیافه ترین شهر انگلیس است (+تصاویر)


اینجا بدقیافه ترین شهر انگلیس است (+تصاویر)