اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد. چنین خنده ای پدیده ای نادر است!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می شود!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!

یادت باشه! انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!

کمی موسیقی گوش کن، برقص، بخند(حتی به زور)، آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

فراموش نکن! همین لحظه را، اگر گریه کنی یا بخندی! بالاخره می گذرد، امتحان کن!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

جای تأسف است که ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

شاید این جبر زمانه است ولی بدان که بهشت یعنی، شادی، خنده، سرور و شعف!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

با شادی خدا را و ضیافت زندگی را تجلیل می کنیم

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

سرور و شادی، خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

شادی، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند است

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

ضرر نمی کنی اگر از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کنی

اینجا را ببین و فقط بخند !!!! به مشکلات بخندین

مطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه

شاد باشید و لبخندتان جاویدانتهیه و تنظیم : پایگاه تکناز