این بار هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن بود (جالب)

مجموعه : مجله خبری
این بار هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن بود (جالب)


یك خانواده هندی پس از اینكه داماد آینده سر وقت به مراسم عروسی نیامد عروس را به عقد و ازدواج مرد دیگری در آوردند.

مراسم ازدواج جامیل و ناگما برای روز شنبه گذشته ساعت 10.30 دقیقه صبح در شهر مرادنگر هند برنامه ریزی شد.

خانواده عروس هرچه انتظار كشیدند دیدند از داماد و خانواده اش خبری نیست. والدین عروس از اینكه خود و مهمانانشان مضحكه داماد شده اند به خشم آمده و خواستگاری مردی از اقوامشان از عروس را پذیرفتند و در جا دختر را به عقو و ازدواج او درآوردند.

جامیل و خانواده اش حدود هشت ساعت دیرتر به مراسم عروسی آمدند. اما كار از كار گذشته بود و عروس با مرد دیگری ازدواج كرده بود.

دو خانواده به جان یكدیگر افتاده و به زدو خورد پرداختند. ماموران پلیس مداخله كرده و به دعوا خاتمه دادند. اكنون ،‌جامیل باید به فكر یافتن عروس دیگری باشد به این شرط كه این باردیر به مراسم عروسی نیاید .