این عکاس دیوانه است یا خیلی شجاع ؟ (عکس)

این عکاس دیوانه است یا خیلی شجاع ؟ (عکس)
هنر عکاسی همیشه به آن آسانی که همه فکر می کنند نیست . گاهی اوقات برای شکار یک منظره یک عکاس همه چیز را قبول می کند حتی خطر مرگش را . این عکاس هم ظاهرا گرفتن این عکس را به قیمت از دست دادن جانش خریده است .
این عکاس دیوانه است یا خیلی شجاع ؟ (عکس)