این گاو همه را شگفت زده کرده است (تصویری)

این گاو همه را شگفت زده کرده است (تصویری)
اتفاقی نادر در در مزرعه گرین هاوس در ویرال انگلیس همه را متعجب کرده است. گاوی که 3 قلو زایید. از 700 هزار تولد فقط یکبار رخ می دهد.

ظاهرا سه قلو زایی بسیار نادر بوده و از 700 هزار تولد در میان گاوها، یکبار رخ می دهد.

سه قلوها ، نر بوده و در شمال غرب انگلیس بدنیا آمدند و جان آپلبی گاودار، می گوید هرگز چنین چیزی را ندیده بوده است.پدر من 75 ساله مزرعه دار بود و پرورش گاو انجام می داد و هرگز در طول عمر وی و عمر من، چنین چیزی رخ نداده بود.

جان بیش از 180 گاو در مزرعه خود دارند.

این گاو همه را شگفت زده کرده است (تصویری)
این گاو همه را شگفت زده کرده است (تصویری)
این گاو همه را شگفت زده کرده است (تصویری)
این گاو همه را شگفت زده کرده است (تصویری)