باحال ترین و خنده دار ترین نوشته های سنگ قبر

باحال ترین و خنده دار ترین  نوشته های سنگ قبر
شوهری خوب، پدری عالی اما برقکاری بد!
 
 
یادبودی از سوی پسران (بجز ریکاردو که هیچ پولی نپرداخته)
 
باحال ترین و خنده دار ترین  نوشته های سنگ قبر
اینک در آغوش پروردگاری. خدایا مواظب کیف پولت باش!
 
باحال ترین و خنده دار ترین  نوشته های سنگ قبر