بالاخره برای هر چیزی یک غایت و نهایتی وجود داره …

بالاخره برای هر چیزی یک غایت و نهایتی وجود داره …
 
 بالاخره برای هر چیزی یک غایت و نهایتی وجود داره ...

 

نهایت لذت

 

 

  

نهایت تنظیم سرعت

 

  

نهایت هنر

 

 

نهایت تمدد اعصاب

 

  

نهایت توانایی

 

  

نهایت غم

 

 

 

نهایت کنجکاوی

 

 

 

نهایت خشم

 بالاخره برای هر چیزی یک غایت و نهایتی وجود داره ...

 

نهایت تشریک مساعی

 

 بالاخره برای هر چیزی یک غایت و نهایتی وجود داره ...

 

 

نهایت استفاده

 

 

نهایت طراحی