باید چطور زنی داشته باشید؟ طنز

مجموعه : مطالب طنز
باید چطور زنی داشته باشید؟ طنز

 
باید زنی داشته باشید که وقتی مرد غریبه ای می بیند همه ضعف هایتان را جلو چشمانتان نیاورد

باید زنی داشته باشید که وقتی از صرفه جویی صحب می کنید شما را خسیس خطاب نکند.

باید زنی داشته باشید که اگر با او به خیابان رفتید کمیته دستگیرتان نکند.

باید زنی داشته باشید که وقتی سرکارید هی بهانه نگیره که برگرد خونه کارت دارم

باید زنی داشته باشید که با خیال راحت او را تنها بگذارید

باید زنی داشته باشید که در کارهای خانه کمک کند، خوب آشپزی کند، گردگیری کند…

باید زنی داشته باشید که سرگرمتان کند، شما را بخنداند، باعث فراموشی غصه شود…

باید زنی داشته باشید که بتوانید به او اطمینان کنید و مطمئن باشید هیچوقت به شما دروغ نمیگوید…

باید زنی داشته باشید که اگر موبایل تان زنگ زد نپرد برای تحقیق اینکه چه کسی پشت خط است تلفن را جواب دهد.

باید زنی داشته باشید که اگر خواستید با دوستان تان به مهمانی مجردی بروید همه جا جار نزد که آی همسرم اینطوری اونطوری است.

باید زنی داشته باشید که اگر اختلافی بین تان پیش آمد مهریه مهریه نکند

باید زنی داشته باشید که حس زن دوست بودن شما را درک کند

باید زنی داشته باشید که همش مشغول مقایسه کردن افراد با یکدیگر نباشد.

باید زنی داشته باشید که سریع اختلافات را فراموش کند

باید زنی داشته باشید که با کوچک ترین خبر تخطی ای از شما قبل از روشن شدن ماجرا موضع گیری نکند

باید زنی داشته باشید که چشمش بدنبال داشته ها و نداشته های همسایه، فامیل و دوستان نباشد

باید زنی داشته باشید که حداقل قدرتان را اندازه پول تان بداند.

باید زنی داشته باشید که اگر شما حوصله مهمانی یا رفتن به مراسمی را نداشتید به شما گیر سه پیچ ندهد.

باید زنی داشته باشید که سر هر ماه نخواد سرویس طلاش رو عوض کنه

باید زنی داشته باشید که با زبان طعنه که باعث کدورت می شود با دیگران صحبت نکند

باید زنی داشته باشید که در کنارش به آرامش برسید و از بودن با او لذت ببرید…

باید زنی داشته باشید که اگر موقعی که تلفن زد دستشویی بودید و نتوانستید تلفن را جواب دهید حرف تان را باور کند

و اما مهم ترین شرط:
باید زنی داشته باشید که هیچ وقت نخواهد از وجود دیگر همسران تان (چه دائم چه موقت) با خبر شود.