برجسته ترین مخترع زن ایران در سال 2013 + (عکس)

برجسته ترین مخترع زن ایران در سال 2013 + (عکس)

 

خانم ایرانی  دارای مدرک دکترا از دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب جایزه برجسته ترین مخترع زن از فستیوال بین المللی مخترعین زن در سال ۲۰۱۳ شد.

ایرانیان از دیرباز در زمینه های علمی موفقیت ها و اختراعات  چشمگیری داشته اند.در ادامه به دو نمونه از اختراعات قدیم و جدید اشاره می کنیم.ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺭﻭﺍﯾﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻫﻤﺪﺍﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﯼ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ۲۴ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳۲ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ . ﻋﺪﺩ ۳۲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺒﻨﺎﯼ ۲ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻬﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺭﻭﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ ﺁﻫﻨﯿﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﺟﺴﺘﻪ، ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩﻩﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩ . ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺪ . ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻣﺴﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

برجسته ترین مخترع زن ایران در سال 2013 + (عکس)

به گزارش تکناز، خانم ایرانی  دارای مدرک دکترا از دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب جایزه برجسته ترین مخترع زن از فستیوال بین المللی مخترعین زن در سال ۲۰۱۳ شد. دکتر زهرا علیزاده تانی،  متخصص طب و رادیولوژی قلب، مدال طلا و جایزه مخصوص چهل و یکمین فستیوال ژنورا علاوه بر جایزه مخترعین جهان دریافته کرده است.

دکتر علیزاده تانی دستگاهی را برای تعیین درجه تنگی دریچه قلب اختراع کرده است.این دستگاه نیاز بیمار به رگ گشایی را مشخص می کند.