برخورد عجیب شهروند عربستانی با خدمتکاراش جنجالی شد !

مجموعه : مجله خبری
برخورد عجیب شهروند عربستانی با خدمتکاراش جنجالی شد !

در این عکس، شهروند سعودی خدمتکار آسیایی خود را در کنار اسباب و لوازم در انتهای خودرو نشانده است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر تا کنون بارها در گزارشهایی از برخوردهای خشونت آمیز و نژادپرستانه با اتباع خارجی در عربستان و نقض حقوق آنها، و بی احترامی به کارگران و به ویژه خدمتکاران زن انتقاد کرده اند.