برنامه 15 هفته ای طناب زدن برای لاغری

برنامه 15 هفته ای طناب زدن برای لاغری
آیا می دانید چگونه می توانید با طناب زدن لاغر شوید؟برای شما برنامه ای ویژه داریم؟

كل زمان در روز تكرار استراحت طناب زدن هفته

2 دقیقه 8 بار 45 ثانیه 15 ثانیه اول و دوم

3 دقیقه 12بار 15 ثانیه 15 ثانیه سوم و چهارم

4 دقیقه 8بار 15ثانیه 30 ثانیه پنجم و ششم

7 دقیقه 7بار 30 ثانیه 1 دقیقه هفتم و هشتم

10 دقیقه 2بار 1 دقیقه 5 دقیقه نهم و دهم

15 دقیقه 5بار 1 دقیقه 3 دقیقه یازدهم و دوازده

18 دقیقه
3بار 1 دقیقه 6 دقیقه سیزدهم و چهاردهم

24 دقیقه 3بار 2 دقیقه 8 دقیقه پانزدهم

برای طناب زدن جای مناسبی را انتخاب كنید.برای جلوگیری از صدمه به قوزك و پایتان از كفش مناسب استفاده كنید. ابتدا به مدت 5 دقیقه راه برویدو با نرمش های كششی عضلات ساق پا را گرم كنید. برای اجرای برنامه اگر تازه كار هستید از ابتدای جدول آغاز كنید.
در هر دقیقه 80 تا 100 طناب بزنید. در صورتی كه بی استراحت این كار را انجام می دهید باید در مدت 10 دقیقه 500 طناب بزنید.
منبع : behsite.ir