برو بمیر که هیچ نداری! ( جالب و خواندنی )

برو بمیر که هیچ نداری! ( جالب و خواندنی )
 
یوهان ولفگانگ گوته می گوید :

«اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند»،

«اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند»،

«اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»،

«اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند»،

«اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»،

«اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست»،

«اما، اگر «عزت نفس نداری»، برو بمیر که هیچ نداری.»