بزرگترین مسجد فرانسه در شهر استراسبورگ (عکس)

مجموعه : تصاویر مذهبی
بزرگترین مسجد فرانسه در شهر استراسبورگ (عکس)
بزرگترین مسجد فرانسه در شهر استراسبورگ ساخته شده است. مسلمانان حدود 10 درصد از  کل جمعیت 63 میلیون نفری فرانسه را تشکیل می دهند.

بزرگترین مسجد فرانسه در شهر استراسبورگ (عکس)
بزرگترین مسجد فرانسه در شهر استراسبورگ (عکس)
 
 
 
عصر ایران