بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)

مجموعه : دینی
بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)
مراسم رونمایی از بزرگ‌ترین قرآن كتابت‌ شده با طلای ناب (عکس)

بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)

بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)

بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)

بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)

بزرگ‌ ترین قرآن با طلا در تهران (عکس)