بعضی وقتا بهتره مال شما کوچیکتر باشه !!! + عکس

بعضی وقتا بهتره مال شما کوچیکتر باشه !!! + عکس

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

 

 

خیلی منحرفی
 
مثبت تر فکر کن !!!