بلند ترین دختر جهان از مرگ حتمی نجات یافت !+ عکس

بلند ترین دختر جهان از مرگ حتمی نجات یافت !+ عکس
 
به گزارش تکناز، خانم صدیقه پروین با 234 سانتی متر قد و 28 ساله که در بنگال غربی زندگی می کند به دلیل توموری در مغزش ضمن افزایش مداوم قد با خطر کوری و مرگ زودهنگام مواجه بود.

جراحان با بیرون آوردن این غده او را از کوری و افزایش قد و مرگ زود هنگام نجات دادند.