به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)

به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
شاید با دیدن این عکس های تعجب کنید ولی همه آن ها واقعیت دارند و گویای شجاعت های این زن شکارچی هستند. نام این زن Melissa Bachman می باشد که یکی از حرفه ترین شکارچیان زن و معروف به قاتل حیوانات است.
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)
به این میگن یک شیر زن واقعی (+تصاویر)