به غلط قضاوت نکنید!! + عکس

به غلط قضاوت نکنید!! + عکس

 

 

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .

 

دختری 15 ساله ، نوزادی 1 ساله به بغل داشت… مردم زیرلب بهش میگفتن فاحشه!
، اما هیچ کس نمیدونست که به این دختر در 13 سالگی تجاوز شده بود…!

 پسری 23 ساله رو مردم تنبل چاقالوصداش میکردن
، اما هیچ کس نمیدونست پسر بخاطر بیماریشه که اضافه وزن داره…!

مردم زنی 40 ساله رو سنگدل خطاب میکردن ، چون هیچ وقت روزا خونه نبود تا با بچه هاش بازی کنه و به کارهاشون برسه
اما هیچ کس نمیدونست زن بیوه ست ، و برای پر کردن شکم بچه هاش باید سخت کار کنه!

مردی 57 ساله رو مردم بی ریخت صدا میکردن ،
اما هیچ کس نمیدونست که مرد زیبایی صورتش را در راه حفظ وطنش فدا کرده !

و هرروز مردم من و تو رو به غلط قضاوت میکنن…!موافقین؟

 به غلط قضاوت نکنید!! + عکس

حقیقت نوشت

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .