به چه علت زنها زیاد صحبت می کنند؟!

به چه علت زنها زیاد صحبت می کنند؟!
به گفته یک روانشناس با توجه به اینکه منطقه گفتار در مغز زنها از وسعت بیشتری برخوردار است

 لذا استفاده آنان از ابراز کلامی در حل مسائل و واژگان با مهارت بیشتری همراه است.

ابراهیم مقدم با بیان اینکه گفتار مودبانه به جنسیت افراد ارتباط ندارد، گفت: با توجه به اینکه منطقه گفتار در مغز زنها نسبت به مردها از وسعت بیشتری برخوردار است لذا میزان دامنه خزانه لغات و تعداد واژگان بیشتری در اختیار زنها قرار دارد.

وی افزود: این مهم منجر به استفاده هر چه بیشتر زنها ازابراز کلامی و حل بسیاری از مسایل و مشکلات از طریق تکلم شده است بر خلاف مردها که در غار تنهایی خود به تفکر می پردازند.

مقدم با بیان اینکه زنان از لحاظ میزان بهره برداری از واژگان، مهارت بیشتری دارند، اظهار کرد: مطالب مذکور دلیل بر تادیب زن نسبت به مرد نیست بلکه از لحاظ تربیت کلامی، این امر ریشه در فرهنگ، تربیت و ساختار خانوادگی افراد دارد.

وی با اشاره به اینکه تربیت افراد در گرو پایبندی به اصول اعتقادی و فرهنگی است، افزود: بنا بر مشاهدات و تجربیات، خانواده ها با فرهنگ و ادب والایی ایرانی، فرزندان مؤدب تری بدون توجه به جنسیت آنان به جامعه تحویل می دهند.

این روانشناس با تصریح اینکه فرهنگ گفتگوی موجود در جامعه کنونی ما مودبانه نیست، گفت: تنش ها، استرس ها وضعیت و شرایط اقتصادی- اجتماعی زندگی افراد موجب ایجاد فاصله از فرهنگ سخن وری گذشته شده است.